REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH

 

Definicje:

Impreza Turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne, w rozumieniu ustawy
o świadczeniu usług turystycznych, tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, będąca przedmiotem Umowy.

Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła z Nienudno Travel Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, a także osoba, na którą przeniesiono prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.

Nienudno Travel Sp. z o.o., zwana dalej NT – podmiot wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 855, NIP 5842814579.

Minimalna Liczba Uczestników – minimalna liczba uczestników, warunkująca odbycie się Imprezy Turystycznej, to co najmniej 5 Uczestników.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług turystycznych.

Umowa – umowa o świadczenie usług turystycznych, której Regulamin jest integralną częścią, zawierana pomiędzy Klientem i NT, w której NT zobowiązują się do zorganizowania Imprezy Turystycznej dla osoby lub osób wskazanych w Umowie

Uczestnik – osoba biorąca udział w Imprezie Turystycznej, Uczestnikiem może być zarówno Klient, jak i osoba, na rzecz której Klient zawarł Umowę.

I. Zawarcie umowy

 1. Po zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny Imprezy Turystycznej. Wpłata zaliczki powinna nastąpić nie później niż w terminie wskazanym w Umowie. Umowę każdy Klient podpisuje osobiście, a za osobę niepełnoletnią jego prawny opiekun. Klient ma obowiązek zapłaty pozostałej części umówionej ceny nie później, niż w terminie wskazanym w Umowie.
 2. Datą zawarcia Umowy jest data otrzymania przez NT Umowy podpisanej przez Klienta lub data wpłaty przez Klienta zaliczki, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. W przypadku niedokonania przez Klienta, w ustalonym terminie, wpłaty zaliczki lub pozostałej części ceny wynikającej z Umowy, NT uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy Klienta.
 4. Przed zawarciem Umowy NT poinformuje Klienta o niezbędnych dokumentach oraz o terminie ich okazania lub dostarczenia do NT. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie uprawnia NT do odstąpienia od Umowy z winy Klienta.
 5. Klient zobowiązany jest do dostarczenia, przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty uczestnika dla każdego z Uczestników. Wzór karty uczestnika dostarczany jest Klientowi przez NT.
 6. Klient ma obowiązek poinformowania NT o zmianie nazwiska, adresu Uczestnika. Informacje te przekazane muszą być do NT w takim terminie do dnia rozpoczęcia Imprezy Turystycznej, aby możliwe było załatwienie niezbędnych formalności dla uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
 7. NT zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonej w Umowie ceny w przypadku udokumentowanego wpływu na podwyższenie ceny następującej okoliczności: nie mniejszego niż 10% wzrost opłat urzędowych, podatków.
 8. W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej cena ustalona w Umowie nie może być podwyższona.
 9. W przypadku zmiany ceny stosownie do powyższych zasad, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w takim przypadku NT zobowiązuje się dokonać niezwłocznego zwrotu wpłaconych przez Klienta kwot na poczet realizacji Umowy. Po uzyskaniu informacji o zmianie ceny Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania NT czy korzysta z prawa do odstąpienia od Umowy czy przyjmuje proponowaną zmianę ceny.
 10. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż Minimalna Liczba Uczestników, NT uprawnione jest do odwołania Imprezy Turystycznej.
 11. Jeżeli NT – z przyczyn od Klienta niezależnych – będzie zmuszony odwołać Imprezę Turystyczną przed jej rozpoczęciem, to niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności, powiadomi o tym Klienta telefonicznie, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku wszystkie świadczenia Klienta zostaną mu zwrócone.
 12. Klient może – bez zgody NT – przenieść na osobę spełniającą przewidziane w Umowie warunki udziału w Imprezie Turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w zd. 1 jest skuteczne wobec NT, jeżeli Klient zawiadomi o tym najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.
 13. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego zapewniającego możliwość leczenia w ramach świadczeń zapewnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce. Klient oświadcza, iż jego (lub Uczestnika) stan zdrowia umożliwia mu udział w Imprezie Turystycznej. W przypadku, gdyby po przybyciu Uczestnika na Imprezę Turystyczną okazało się, że stan zdrowia Uczestnika uniemożliwia mu wzięcie udziału w Imprezie Turystycznej, pomimo złożenia przez Klienta oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału Uczestnika w Imprezie Turystycznej, NT uprawnione jest do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Uczestnik jest osobą niepełnoletnią, NT niezwłocznie zawiadamia jej opiekuna prawnego o braku możliwości udziału tego Uczestnika w Imprezie Turystycznej ze względu na stan zdrowia, o odstąpieniu od Umowy oraz konieczności niezwłocznego odebrania Uczestnika z Imprezy Turystycznej.
 14. Umowa pomiędzy Klientem, a NT może zostać zawarta w ten sposób, iż po zgłoszeniu przez Klienta chęci zawarcia Umowy, NT prześle Klientowi (pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) Umowę, celem jej podpisania przez Klienta.
 15. W przypadku, o którym mowa w punkcie powyżej, Klient zobowiązany jest do odesłania do NT jednego podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej. Jeżeli Klient otrzyma egzemplarze Umowy do podpisania później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej, podpisane egzemplarze powinien odesłać niezwłocznie.

W związku z treścią art. 38 pkt 12) ustawy o prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o którym mowa w art. 27 w/w ustawy.

II. Rezygnacja z imprezy

 1. Klient uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Imprezie Turystycznej poprzez złożenie, w formie pisemnej, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Za datę odstąpienia od Umowy przyjmuje się dzień wpływu oświadczenia o odstąpieniu do NT.
 2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, NT zwraca Klientowi dokonane przez niego wpłaty pomniejszone o:

1) 100 zł w przypadku odstąpienia od umowy w terminie do 50 dni przed terminem rozpoczęcia Imprezy Turystycznej 

2) kwotę odpowiadającą 10% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła
w terminie od 49 do 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, 

3) kwotę odpowiadającą 30% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła
w terminie od 29 do 21 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, 

4) kwotę odpowiadającą 60% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła
w terminie od 20 do 15 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, 

5) kwotę odpowiadającą 80% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła
w terminie od 14 do 6 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, 

6) kwotę odpowiadającą 95% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła
w terminie od 5 dni i krócej przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, 

 1. Koszty odstąpienia od Umowy, o których mowa w pkt II ust. 2, są naliczane także w przypadku braku możliwości realizacji Umowy przez NT z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności z powodu: 1) niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności przez Klienta, 2) nie przybycia Uczestnika na miejsce zbiórki, 3) choroby lub innych przypadków losowych uniemożliwiających udział Uczestnika w Imprezie Turystycznej.
 2. Za dokonanie przez Klienta zmiany terminu Imprezy Turystycznej (w przypadku, gdy taka zmiana terminu jest możliwa), Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz NT opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 PLN.
 3. W związku z obowiązkiem wnoszenia przez NT opłat na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz Turystycznego Funduszu Pomocowego za każdą zawartą przez NT umowę o organizację imprezy turystycznej, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, kwota zwracana Klientowi będzie pomniejszona o wysokość opłaty poniesionej przez NT za zawarcie umowy z Klientem.

 

III. Realizacja umowy, reklamacje

 1. NT zobowiązana jest do udzielenia niezwłocznej pomocy, na warunkach określonych
  w art. 52 Ustawy, w przypadku gdy Uczestnik znalazł się w trudnej sytuacji w związku
  z wystąpieniem nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy.
 2. Klient odpowiada za szkody wyrządzone z własnej winy lub winy Uczestnika. W miarę możliwości szkoda powinna zostać naprawiona niezwłocznie. Za szkody wyrządzone przez nieletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 3. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku Imprezy Turystycznej, w szczególności w przypadku: 1) stwarzania zagrożenia dla siebie, innych Uczestników, opiekunów lub osób trzecich, 2) naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu, 3) naruszenia zapisów regulaminu danej Imprezy Turystycznej, z którym każdy Uczestnik jest zapoznawany natychmiast po rozpoczęciu Imprezy Turystycznej
  (w przypadku niepełnoletnich Uczestników opiekun prawny – przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej – ma prawo zażądać kopii regulaminu danej Imprezy Turystycznej, z którą zapoznany zostanie jego podopieczny), 4) powtarzających się zachowań polegających na odmowie podporządkowania się poleceniom osób, pod których opieką Uczestnik pozostaje w trakcie trwania Imprezy Turystycznej, NT uprawnieni są do rozwiązania Umowy z Klientem w trybie natychmiastowym z winy Klienta. Wszelkie koszty dalszego pobytu Uczestnika
  w miejscu odbywania się Imprezy Turystycznej oraz jego powrotu do domu, obciążają
  w takim przypadku Klienta.
 4. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Imprezy Turystycznej Klient powinien zgłaszać niezwłocznie przedstawicielowi NT. W przypadku braku przedstawiciela reklamacje należy składać do biura NT: Al. Jana Pawła II 6A/9, 80-462 Gdańsk.
 5. NT przyjmuje reklamacje w ciągu 30 dni od daty zakończenia Imprezy Turystycznej.
  W zgłoszonej na piśmie reklamacji Klient powinien skonkretyzować oraz uzasadnić swoje żądania wobec NT.
 6. NT rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 7. NT na podstawie zawartej z Signal Iduna umowy, zawiera ubezpieczenia na rzecz Uczestników. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/ umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.
 8. Na mocy zawartej pomiędzy Signal Iduna Polskie Towarzystwo ubezpieczeń umowy generalnej o numerze 00000 z dnia 01.03.2021 r. a NT każdy uczestnik objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (NNW 10 000 zł) oraz na mocy umowy zawartej z Signal Iduna może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji świadczeń, które zgodnie z Umową miały być zrealizowane w trakcie Imprezy Turystycznej, NT bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykona w ramach tej Imprezy Turystycznej odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego będzie niższa od jakości usługi określonej
  w programie Imprezy Turystycznej dokona zwrotu Klientowi zwrotu różnicy w wartości między świadczeniami określonymi w Umowie, a faktycznie zrealizowanymi.
 10. Klient niniejszym oświadcza, iż wskazana przez niego osoba do kontaktu upoważniona jest do podejmowania wszystkich decyzji dotyczących Uczestnika związanych z jego pobytem na Imprezie Turystycznej, łącznie z prawem do podjęcia decyzji o zmianie miejsca pobytu Uczestnika i odbioru Uczestnika z miejsca trwania Imprezy Turystycznej w przypadku rozwiązania Umowy z winy Uczestnika.
 11. W przypadku sporu pomiędzy Klientem a NT, Klient ma prawo skierować sprawę do sądu, ale może także skorzystać z pozasądowych możliwości rozstrzygnięcia sporu, np. pomocy Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.
 12. Odpowiedzialność NT za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy ograniczona jest do dwukrotności ceny Imprezy Turystycznej względem każdego klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.
 13. NT zastrzega sobie prawo zmiany Umowy na zasadach opisanych w art. 46 Ustawy.

IV. PRAWO DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU

 1. NT zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika do celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronie internetowej, facebooku, Instagramie) pod warunkiem, że wizerunek utrwalony został w trakcie trwania Imprezy Turystycznej. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób określony w zdaniu pierwszym.